Dag 6: Skolreform

 • Förskolan privatiseras
 • Grundskolan delas in i 12 steg
 • Grundskolans ämnen är:
  – Idrott & Hälsa
  – Slöjd
  – Språk
  – Matematik
  – Samhällskunskap
  – Naturvetenskap
 • Grundskolans betyg är endast godkänd och underkänd och införs från steg 1
 • Universitet privatiseras
 • De utbildningsnivåer som kommer att finnas är grundskola, magister, doktor
 • Skolmaterial ska uppdateras utifrån vetenskapliga rön och får aldrig ligga mer än 10 år efter vetenskapliga publikationer

Dagens grundskola har förskola, som mest är till för att ta hand om barn vars föräldrar arbetar och inte har råd med privat barnpassning, lågstadium, som mest går ut på att lära sig läsa, mellanstadium, som mest går ut på att lära sig räkna, högstadium, som mest går ut på att lära sig mer om samhället. Därefter kommer gymnasiet som är tänkt att vara frivilligt men som i praktiken alla normala människor går igenom med en viss specialisering mot ett yrke. Eftersom barn börjar förskola i lite olika ålder är det alltså 12 års utbildning plus förskola. Därefter kan man antingen bara läsa enstaka kurser vid universitet eller ta kandidatexamen efter 2-3 år eller magisterexamen efter 4-5 år. Vissa väljer att läsa vid folkhögskola istället, som har yrkesutbildningar med mer praktisk inriktning. Slutligen kan man ta doktorsexamen efter ytterligare 3-15 års forskningsstudier. Jag har aldrig hört talas om någon som hoppat över klasser för att de varit begåvade, utan de som har lätt för studier och lär sig snabbt de utnyttjas som hjälplärare i klasserna, och de som har svårt för studier hålls nästan aldrig tillbaka utan de får en massa extraresurser för att de ska klara av att hålla jämna steg med sina klasskamrater. Det är ett system som gynnar de med sämst förutsättningar och missgynnar de med bäst förutsättningar, och som dessutom slösar bort en massa tid där ungdomar skulle kunna vara produktiva och delaktiga i samhället.

Förskolan ska privatiseras, för det bör vara upp till varje enskild förälder om de vill lägga tid och pengar på utbildning i hemmet eller i förskola eller låta barnen bli det de blir på egen hand. Det finns inget som hindrar föräldrar att stanna hemma hela barnets barndom, annat än deras egna längtan efter självuppfyllelse och lyxigare liv. Alltså är det föräldrarna som ska betala för förskolan om de vill utnyttja den. Det skapar också större utrymme för förskolorna att styra över vad de vill erbjuda. Däremot är det viktigt att någon form av kontroll förekommer, med information till föräldrar, eftersom föräldrarna inte har möjlighet till insyn i vad som händer på förskolan när de själva inte är där.

Istället för 9 årskurser grundskola + 3 år socialt obligatoriskt gymnasium delas grundskolan in i 12 steg. Varje steg ska följas av något slags examination, och varje steg ska fungera som förkunskap inför nästa steg. Det ska inte finnas något krav på deltagande i klasser eller en viss tid tillsammans med lärare; om en elev klarar examinationen kan eleven gå vidare till nästa steg (eller nästa stegs examination). Det är alltså teoretiskt möjligt för en förskole-elev att göra alla 12 examinationerna i rad och gå vidare till universitetet. Däremot ska ingen påbörja grundskolan före 7 års ålder, eftersom det är viktigt att ha en barndom med lekfullt lärande.

Skolverket ska bestämma innehållet i grundskolan och färdigställa utbildningsmaterial som alla studenter ska få tillgång till kostnadsfritt. Syftet med grundskolan är att förbereda alla medborgare för ett aktivt och delaktigt liv i samhället, alltså ska samhället bekosta deras introduktion.

Grundskolan delas in i sex huvudsakliga ämnen, som sedan kan ämnesindelas i sin tur.

Idrott och hälsa ska skapa rutiner för ett aktivt liv i rörelse och lära ut vad kroppen behöver för att må bra och hur man lagar mat och lever ett hälsosamt liv.

Slöjd ska uppmuntra eleverna till skapande; måla, sy, avancerad matlagning som uppläggningsteknik, snickeri, metallarbete, elektronik, dataprogrammering, osv. Alla elever ska ha en introduktion i alla skapandets områden, men ska sedan själva ha möjlighet att välja en specialisering.

Språk ska vara i första hand svenska, där även studier av litteratur, radio, och film ska ingå. I andra hand undervisas i engelska, med möjlighet att välja ytterligare studier i tyska, finska, och franska.

Matematik ska ge eleverna en förståelse för hela Euklides Elementa, med eventuella tillägg som skolverket kan tycka är lämpliga.

Samhällskunskap ska lära eleverna hur samhället fungerar med yrkesval och lagar och regler. Här kan även ett lättare mått av historia ingå, men historia ska i huvudsak vara ett universitetsämne. Filosofi och psykologi ska beröras, liksom ekonomi.

Naturvetenskap ska täcka det som behövs för att förstå alla sorters ämnen som kan diskuteras i nyheter och nöjesindustri, men inte på en direkt vetenskaplig nivå.

Betyg i grundskolan ges bara som godkänd eller underkänd. Examination ska hållas minst en gång om året med en veckas tid mellan prov för steg 1, 2, 3, osv. För att ha rätt att examineras för ett steg måste man ha godkänt resultat på alla tidigare steg, utom examinationen för steg 1 eftersom det är det första provet. Om mer än ett år passerat sedan man fått godkänt på föregående nivå måste man göra om det senaste steget man fått godkänt på innan examination kan göras för nästa steg. Rättning av prov får aldrig ta mer än en vecka.

Alla som gått igenom grundskolan ska kunna fungera väl i samhället, ha en förståelse för alla sorters informationsflöden om samhället, och förstå sin egen roll i nationen liksom nationens roll i världen. Grundskolan ska även lära alla medborgare att överleva i det fall samhället skulle raseras; vad som krävs för att börja om från början, överleva i naturen utan den moderna världens lyx med snabbköp och hemleveranser. En elev som examinerats från steg 12 ska vara en helt självständig individ som kan klara sig själv, men som också förstår nyttan av att ingå i samhällets kollektiv.

Samtliga högre utbildningar efter gymnasium blir universitet. Alla universitet privatiseras. Det är viktigt att driva grundskolan i statlig regi för att se till att samtliga medborgare ges samma möjligheter att delta. Men det är också viktigt att högre utbildning står utanför statens kontroll, så att den kan utvecklas fritt i enlighet med framtidens krav. Lärare på universitet ges undantag från gränsen på maxlön och får tjäna upp till tre inkomstbasbelopp, eftersom det är viktigt att locka de mest kompetenta lärarna till varje utbildning.

Universiteten begränsas på så vis att de aldrig får ta ut en avgift i förskott av elever, däremot har de möjlighet att begränsa intaget av elever genom urval, t.ex. intagsprov. Obligatorisk kurslitteratur ska alltid tillhandahållas kostnadsfritt på svenska i elektronisk version, men tryckt litteratur och kursmaterial på andra språk än svenska får säljas. Universitetet får aldrig sälja personalens tid och resurser till annat än utbildning (konsultverksamhet o dyl är vad universitetet ska förbereda sina elever att utföra). Universitet får ta ut en skatt av sina elever, vilket i så fall ska vara en inkomstbaserad procentsats och måste fastställas och tydligt kommuniceras innan eleven påbörjar den kurs som leder till beskattning. Forskningsanslag kan preciseras till vilka framsteg i kunskap de avser åstadkomma, men i övrigt får inga inkomster knytas till någon särskild person eller enhet utan alla inkomster ska gå till universitetet centralt som sedan fördelar tillgångar efter behov. Förväntningen ska vara att alla inkomster som finansierar forskning kommer från forskningsanslag, forskning används för att höja utbildningskvalitet och locka studenter, och framtida intag av studier finansieras genom att beskatta tidigare studenter. Under en övergångsperiod införs en alumniskatt om 1 % fram till dess att universiteten organiserat sin verksamhet enligt dessa föreskrifter.

Kursmaterial, både för grundskola och universitet, ska vara uppdaterad enligt senaste forskning och vetenskapliga rön. Referenser ska anges för kursmaterialets källor, där minst 5 % av antalet referenser ska vara inom 10 år från det datum när materialet används i undervisning. Om nyare forskning ännu är föremål för diskussion huruvida det är belagt eller inte så ska det framgå i undervisningen. Undantag för denna regel ges till de första tre stegen i grundskolan, eftersom så unga elever inte hunnit få tillräcklig introduktion till hur kunskap byggs upp.

Skolverket ska se över examinationer även i universitet och sammanställa hur svårt det är att ta sig igenom en examen och hur många jobb som förväntas finnas efter genomförd utbildning samt vilken lön som ges i genomsnitt. Det är viktigt att en objektiv aktör ger prospektiva studenter en klar bild över vad de kan förvänta sig, innan de tar på sig eventuell inkomstbeskattning från universitetet.

Grundskoleexamen är alltså obligatorisk för alla landets medborgare. De som vill skaffa sig en avancerad yrkesexamen läser vidare vid universitet och tar magisterexamen. Studenter som avser att skaffa sig en karriär som forskare, lärare vid universitet, eller ledare inom statsapparaten går vidare med forskningsstudier och tar doktorsexamen. Vi förväntar oss att ungefär 50 % av studenterna nöjer sig med grundskoleexamen, 40 % går vidare till magisterexamen, och 10 % tar ut en doktorsexamen. Om fördelningen av studenter skiljer sig avsevärt från detta får vi kanske se över möjligheterna att kontrollera svårighetsgraden i universitetens examinationer.

Det slutliga skolsystemet ska genom grundskola se till att alla medborgare är utrustade för sitt dagliga liv, universiteten ska se till att ta in studenter som får så välavlönade jobb som möjligt, så att näringslivet styr vilka utbildningar som bedrivs och vilken forskning som behövs. De studenter som går vidare som forskare ska vara de mest exceptionella tänkarna med högst motivation att studera.

Försvarets och ordningsmaktens utbildningar ska inte privatiseras utan drivs av staten eftersom de är nödvändiga för rikets säkerhet. Statliga forskningsanslag ska i första hand fördelas till dessa utbildningar, i andra hand till naturvetenskap, och därefter enligt de behov staten förutser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *