Dag 4: Brott och straff

  • Fängelser görs om och byggs som arbetsläger
  • Brottsvärde konverteras till ett ekonomiskt värde
  • Strafftid är flexibel och avgörs av när brottsvärdet betalats av genom arbete

Sveriges fängelser drivs idag av vad som kallas för Kriminalvården. Tanken bakom namnet är att kriminella ska vårdas så att de kan gå ut i samhället och leva utan att begå brott.

I verkligheten fungerar fängelser inte som vårdenheter utan som förvar. De flesta som sitter i fängelse är återfallsförbrytare, och när en intagen lämnar en anstalt är det inte ovanligt att de anställda “kriminalvårdarna” funderar sinsemellan hur lång tid det kommer att ta innan den frigivne är tillbaka igen. Vård förekommer i princip inte, utan de kriminella som inte återvänder till fängelserna har antingen blivit smartare så att de inte åker fast eller också har de på egen hand bestämt sig för att nu får det vara nog eller, i vissa undantagsfall, så har de en familjemedlem som hjälper dem komma tillrätta i livet.

Det finns en enorm orättvisa i hur straffskalorna ser ut, vilket förmodligen beror på att de är de rika som bestämmer vilka straffskalor som ska gälla. En person som går in på en bank med vapen och rånar banken får kanske med sig någon miljon och får sitta många år i fängelse. En redan rik människa som begår ekonomisk brottslighet och på så vis stjäl hundratals miljoner får antingen inget straff alls eller en mindre tillsägelse (t.ex. näringsförbud) eller möjligtvis några månader på kåken.

Vi avser att göra om alla brottsvärden till en ekonomisk skala; hur mycket påverkar brottet samhällsekonomin? Ett mord tar bort en människa från ett produktivt yrkesliv, vilket har ett ekonomiskt värde, och de som bevittnar mordet traumatiseras och sjukskrivs och måste kanske gå i terapi en längre tid, vilket har ett ekonomiskt värde, och så vidare. Det är kanske ett lågt värde att sätta på ett människoliv, men det är i alla fall något slags riktpunkt. Om en ung människa dödas är det en enorm tragedi för alla i den unga människans omgivning har haft förväntningar på att umgås under många år framöver. Om en gammal människa dödas så har omgivningen redan börjat tänka att den här personen kanske inte finns med oss så länge till så även om det är en tragedi är det inte en lika stor tragedi. Med dagens system straffas båda brotten på samma sätt, för mord är mord. Med mitt förslag kommer det att bli mycket högre straff för att mörda en ung människa medan straffet för att mörda en gammal människa borde vara ungefär oförändrat.

Den som begår brottslighet orsakar även en mängd andra kostnader. Ordningsmakten måste ha personal och utrustning för att fånga in brottslingen. Därefter ska brottslingen sitta i häkte i väntan på rättegång, och under rättegången ska det finnas advokater och domare och nämndemän, plus alla lokaler osv. Efter dom ska den dömde sitta på anstalt där det finns mängder av kostnader för kläder, mat, husrum, och personal. Alla sådana kostnader ska läggas på brottsvärdet.

När ett brottsvärde fastställts ska varje brottsling arbeta av sitt straff. Det arbete som utförs ska utsättas för konkurrens på den öppna marknaden, men får i övrigt värderas enligt den intäkt det genererar. Allt arbete ska överses av fängelsets personal. Om nya brott inträffar under fängelsevistelsen ska de alltid anmälas och bedömas för ett nytt brottsvärde.

Varje straffarbetare ska ha möjlighet att påverka sin tid i fängelse. Mat ska erbjudas kostnadsfritt med 2 000 kcal per dag (ungefärligt behov av energi) av den mest kostnadseffektiva mat som kan tänkas (t.ex. kokt potatis). Den intagne kan välja att köpa mat av bättre kvalitet (t.ex. kokt potatis med brunsås och köttbullar) där kostnaden då läggs till det som ska arbetas av. Ett rudimentärt boende (t.ex. en säng i gymnastiksal med andra intagna) ska erbjudas kostnadsfritt, men intagna ska även ha möjlighet att uppgradera sitt boende till egen cell och lyxvaror som TV och dator mot den kostnad det innebär tillagt på brottsvärdet.

Vid sjukskrivning eller annan vård i fängelse ska alla kostnader läggas till brottsvärdet. Vid arbetsvägran förs alla kostnader fortsatt upp på brottsvärdet men rätten att köpa privilegier tas bort så att den intagne endast erbjuds gratisalternativen. En arbetsvägrande intagen får alltså enkel mat (t.ex. kokt potatis) och enkelt boende (t.ex. liggunderlag i tält på sommaren) kostnadsfritt men alla andra kostnader som att personal måste finnas tillgänglig för övervakning och underhåll av fängelsets byggnader och faciliteter läggs på brottsvärdet. Om de intagna vill ha en chans att komma ut från fängelset är det alltså i deras största intresse att se till att fängelset kan drivas så effektivt som möjligt.

Brottsvärdet för att påverka människors möjlighet att arbeta (mord, misshandel, sjukskrivningar till följd av brott, osv) ska beräknas utifrån en allmän formel där exempelvis varje människa förväntas producera ett inkomstbasbelopp per månad. Hur länge man bedöms leva bestäms av t.ex. medellivslängden i landet, inte pensionsålder. Produktionsålderns start bör vara något slags genomsnitt av när folk slutar skolan, men i brist på data kan man uppskatta t.ex. 20 år. Så om produktionsstart är 20 år och genomsnittlig livslängd är 70 år så blir värdet av en ung människas liv ca 600 inkomstbasbelopp. Därefter läggs till brottsvärdet den tid som familjemedlemmar och andra kan vara sjukskrivna pga trauma osv andra kostnader. En person som mördar ett barn kan därför förvänta sig att sitta i fängelse resten av livet, om man inte kommer på ett sätt att tjäna pengar åt staten under sin tid i fängelset i högre takt än ett inkomstbasbelopp per månad.

De pengar som intagna tjänar under sin tid i fängelse ska gå till att betala anhöriga och andra brottsoffer, samt att betala för statens kostnader till följd av brottsligheten. Ordningsverkets mål måste vara att ha så höga kostnader som möjligt, eftersom man inte vill att brottslighet ska förekomma i samhället, men där brottslighet förekommer är det de kriminella som ska stå för notan; inte övriga samhället.

Livet i fängelse ska inte egentligen ses som ett straff, utan som ett tillfälle att betala tillbaka den skuld man orsakat gentemot andra. Den personal som arbetar i fängelset ska inte behandla intagna dåligt eller ovärdigt, utan ska se till att alla intagna ges möjlighet att betala tillbaka sina skulder.

Den produktion som sker i fängelset kan inte säljas under marknadsvärde, för då kommer de intagna aldrig att kunna betala tillbaka sina skulder. Helst ska en vinst göras så att skulden kan betalas tillbaka så snart som möjligt. När den intagne betalat av sina skulder (inklusive ett visst överskjutande belopp för de kostnader som kan tillkomma i samband med frigivning) ska frigivning genomföras så skyndsamt som möjligt. Efter frigivning bör den intagne alltså komma ut med yrkesfärdigheter och eventuellt även kontakter med en kundkrets så att det blir lätt att komma in som en produktiv medlem av samhället.

Viss typ av brottslighet orsakar inte bara en kostnad för samhället utan kan förväntas uppträda regelbundet om den intagne släpps fri. Exempel på sådan brottslighet är kanske pedofili, eller brott till följd av andra psykiska störningar. Det är viktigt att ordningsverket har en funktion som överför sådana personer till rättspsykiatrin. Där det finns en överhängande risk för återfall i brott ska det inte finnas möjlighet att återgå till samhället. Om en intagen släpps ut efter uppenbara felbedömningar på detta område ska de ansvariga för frigivningen sättas i fängelse för att återbetala en del av den skuld som uppstått och återfallsförbrytaren ska in i rättspsyk.

Rättspsyk ska inrättas som ett samhälle i samhället, en avstängd grupp som lever så normala liv som möjligt trots deras störningar. Även sjuka människor har rätt till ett liv, även fast de aldrig kommer tillåtas lämna den lilla verklighet de inskränks till för säkerhets skull.

Intagna på landets fängelser har förverkat sin rätt att ta del av samhället, och tillåts därför inte besök av vänner och familj. I fängelset existerar man bara för att så snabbt som möjligt arbeta av sin skuld till samhället. Däremot tillåts telefonsamtal, internetuppkoppling, och liknande kommunikaitoner om det med säkerhet kan sägas att sådana kontakter inte leder till återfall i brott. Sådana kommunikationer kan också vara nödvändiga för att skapa kundkontakter och arbeta av sin skuld mer effektivt. Intagna på rättspsyk å andra sidan sitter där på livstid på grund av en sjukdom och har fulla rättigheter till besök av familj och vänner i den mån de så önskar, men återigen under förutsättning att det inte leder till fortsatt brottslighet.

Om någon döms för ett brott och har möjlighet att betala av hela brottsvärdet från personliga tillgångar ska det inte tillåtas. Det är viktigt att alla i samhället erkänner vikten av att inkludera den produktion som intagna står för i den handel som sker. Vi vill inte hamna i en situation där intagna på fängelser bara är fattiga människor som bara producerar sådant som köps av andra fattiga människor. Alltså måste även mycket rika brottslingar arbeta av minst 20 % av sitt brottsvärde genom fängelsets faciliteter, men tillåts betala av upp till 80 % genom personliga kontanta medel. Därmed motiveras samtliga samhällsklasser att verka för att inkludera fängelsernas produktion i den allmänna marknaden.

Om någon döms för korruption ska brottsvärdet vara minst dubbla värdet av korruptionen. Vi vill bekämpa all korruption med stor iver för att samhället ska fungera som det är tänkt, och därför ska korruption bekämpas så hårt som möjligt. Överskjutande medel i korruptionsmål efter att övriga kostnader är betalda ska ges till den eller de som upptäckt och rapporterat korruptionen och tillhandahållit bevisning. Därmed hoppas vi skapa motivation för att rapportera korruption liksom avskräckande medel för den som tänker sig vilja ingå i korruption.

Brott begås av personer, inte av företag. De som straffas är de personer som varit inblandade i brottslig verksamhet, inte de företag som berörs. Om, enligt tidigare punkt, ett brottsvärde ska betalas av från personliga kontanta medel får sådana medel inte skjutas till av ett företag, utan det ska betalas av personliga medel och det skall redovisas hur den intagnes personliga tillgångar utvecklats.

Utländska medborgare som begår brott i Sverige ska först av allt tas in för att arbeta av sin brotsskuld och därefter utvisas till sitt hemland utan möjlighet att återkomma till landet. Innan utvisning sker ska kostnaden för sådan frigivning arbetas upp i förskott genom fängelsets aktiviteter.

Om en intagen bedömer sig kunna arbeta mer effektivt och snabbare betala av sin brottsskuld genom att genomgå något slags utbildning ska fängelset tillhandahålla möjligheter att genomföra sådan utbildning i fängelsets faciliteter. Kostnaden för utbildning ska liksom alla andra kostnader den intagne orsakar läggas till brottsvärdet.

För en intagen som rymmer eller försöker rymma från ett fängelse ska kostnaden i samband med rymningen först dubbleras och sedan läggas till befintligt brottsvärde.

Samtliga brottsvärden ska kontinuerligt justeras för inflation.

Nya fängelser som kan behöva byggas ska ha en beräknad livslängd på det antal intagna fängelset är konstruerat för. Kostnaden för varje fängelse, med kostnader för underhåll osv, ska på detta vis slås ut på de intagna och läggas till deras brottsvärde att arbeta av.

Fängelser är gemensamma boenden för en mängd människor. Varje intagen förväntas därför uppträda ordnat och renligt och hålla sina egna utrymmen välstädade, så att inget onödigt obehag uppstår för övriga intagna eller personal. Vägran att följa ordningsregler anses likvärdigt med arbetsvägran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *