Dag 3: Myndighetsreform

  • En hierarkisk beslutsordning
  • En tydlig indelning i ansvarsområden

Idag styrs Sverige av en folkvald riksdag, som i sin tur väljer en regering. Det som regering och riksdag beslutar genomförs sedan av en mängd olika myndigheter. Enligt dagens Wikipedia finns 448 statliga myndigheter och det är en enda röra för vissa myndigheter är tydligen aktiebolag som drivs med vinstintresse? Uppenbarligen finns det ett betydande behov av att reda ut den här röran, och det är något vi borde börja med så att de beslut vi tar kommer att utföras på ett lämpligt sätt.

Istället för en röra av myndigheter införs en hierarkisk beslutsordning. Diktatorn, dvs jag i det här fallet, bestämmer vilken riktning landet bör ta. De direktiv som kommer från diktatorn kan liknas vid EU-direktiv. EU ger medlemsländer direktiv som fungerar mestadels som rekommendationer, men om ett medlemsland strävar allt för långt ifrån de rekommendationer som ges i direktiven kommer dryga böter som påföljd. I en diktatur finns det inga rekommendationer, utan de direktiv som ges förväntas följas till punkt och pricka. Däremot finns det sällan utrymme för en diktator att gå in på varenda liten detalj som kan komma upp. Där kommer myndigheterna in, där det finns en rättighet att fatta beslut i enlighet med vad diktatorn gett som direktiv, men med större applikation på särskilda omständigheter.

Direkt under diktatorn bildas ett regeringsråd. Regeringsrådet har som funktion att föra en direkt diskussion med diktatorn. Hur kloka tankar en diktator än försöker sig på att tänka är det omöjligt att förutse alla konsekvenser som kan komma av ett beslut. Dessutom är det inte säkert att det diktatorn säger uppfattas på det sätt som avses. Regeringsrådets ansvar är i första hand att lyssna på diktatorn och säkerställa att de förstått avsikten rätt. I andra hand ska regeringsrådet ge feedback om konsekvenser som har uppstått, eller kan uppstå, från de direktiv som ges. Därefter är regeringsrådet ansvarigt för att kommunicera direktiven ut till alla myndigheter i lämplig form. En representant från varje myndighet ska närvara vid regeringsrådets samtliga möten, och det är upp till varje myndighet att utse en lämplig representant.

Diktatorn ger i huvudsak direktiv om vilka myndigheter som ska finnas och vad deras huvudsakliga ansvarsområde är. Därefter är det upp till varje myndighet att organisera sig på ett effektivt sätt och upprätta lämpliga underavdelningar och funktioner. I undantagsfall kan diktatorn ge direktiv om hur vissa underliggande funktioner bör indelas och vad funktionen bör vara. Om en myndighet präglas av inkompetens kommer en grundligare genomgång att göras. På tal om inkompetens kan samtliga anställda på Migrationsverket anse sig själva som uppsagda från och med idag; ny personal rekryteras i första hand från de som har erfarenhet av arbete hos polis, socialtjänst, kriminalvård, och arbetsförmedling med målet att minst 40 % av migrationsverkets personalstyrka ska ha någon sådan bakgrund. Migrationsverkets ledning tillsätts inledningsvis av riksdagspolitiker som i övrigt kommer att sakna funktion i det nya samhället.

Försvarsverket kommer att vara ny myndighet som ansvarar för alla sorters väpnade konflikter, både inom och utom landets gränser. Vi förutsätter att Sverige aldrig kommer att agera som aggressiv part i en väpnad konflikt; alltså finns det inget behov av något anfallsverk eller mer generell benämning som “militären”. Anställda på försvarsverket är de enda myndighetspersoner som har rätt att bära vapen. Vi antar att, förutom militären, en hel del personer från polisen kommer att arbeta inom denna myndighet. Närvaro från försvarsverket förväntas på alla platser där väpnat våld förekommer eller förväntas förekomma.

Ordningsverket omfattar det mesta av polisiär verksamhet, domstolar, fängelser, osv. Brandbekämpning och liknande säkerhetsfunktioner ingår också i ordningsverket.

Naturverket ansvarar för förvaltning av naturresurser. Det innefattar både naturbruk som jordbruksverket, skogsbruksverket, vattenverket, och elverket såväl som skyddande och bevarande till exempel naturvårdsverket. Hit hör även lantmäteriverket.

Trafikverket tar hand om verkställighet för allt vad gäller infrastruktur; vägverket, tågverket, sjöfartsverket, osv. Här ingår även televerket och postverket. Migrationsverket ska tillhöra trafikverket, när nya anställda har tillträtt sina poster.

Skatteverket ska ha hand om fastställande av lämpliga skatter och avgifter och kronans utveckling som valuta. Alltså ingår riksbanken och finansinspektionen här som underavdelningar, och kronofogden utgör verkställighet i rent praktisk form i samarbete med ordningsverket. Även tullverket kommer att vara en underavdelning av skatteverket. Skatteverket sköter dessutom arv, pensionsersättning, och liknande finansiella ärenden.

Kulturverket sköter driften av museum och konstsamlingar, liksom statligt ägda fastigheter med kulturvärde; t.ex. slott som ingår i fastighetsverket.

Skolverket har till ansvar att bestämma innehållet i all undervisning som sker på olika nivåer, och hur elever ska examineras. Skolverket kan även besluta om böcker som ska vara obligatoriska att hålla tillgängliga i landets bibliotek. Utbildning inom försvarsmakt och ordningsmakt ska bedrivas av särskilda universitet som hör direkt under skolverket. Institutet för rymdfysik hör även det till skolverket.

Socialverket tar hand om alla frågor som rör människors hälsa och välmående, dvs sjukvård, boverket, arbetsmiljöverket, och statliga boenden som kan behövas för personer som går igenom en livskris (t.ex. våld i hemmet). Konsumentverket och allmänna reklamationsnämnden hör inte till skatteverket utan till socialverket. Tandvård införlivas i övrig sjukvård omedelbart.

Sametinget får välja om de vill bedriva sin verksamhet som en myndighet och en del av Sverige eller om de vill bilda en egen nation. Eftersom en stor del svenskar som inte är samer har bosatt sig i det område som ursprungligen bosattes av samerna kräver det ett stort mått av finkänslighet om Sametinget skulle vilja ha självständighet. Exempelvis tillhör såklart järnmalmen som LKAB bryter Sametinget i så fall, men det är inte självklart att maskiner och material vid gruvan tillhör samerna liksom de fastigheter och ägor som andra inflyttade har i området. Svea rike våldförde sig på samerna när norden koloniserades, men det ger inte samerna rätt att våldföra sig på efterlevande till sådana kolonisatörer. Skulle sametinget välja självständighet kommer det säkerligen leda till långa diskussioner om hur det skulle kunna lösas på ett bra sätt. Om å andra sidan sametinget vill bedriva sin verksamhet som en del av svenska staten, då förväntas de inrätta en liknande struktur som regeringsrådet med tillhörande verkställigheter som beskrivits ovan, men där sametinget kommer att tillåtas viss anpassning enligt deras kultur men i skarpt samråd med övriga myndigheter. Alltså skulle i så fall sametinget ha en representant i regeringsrådet, men även representanter vid de övriga myndigheterna liksom att övriga myndigheter skulle ha representater hos sametinget. Om sametinget väljer att stå kvar i Svea rike som myndighet är det deras eget ansvar att översätta myndigheternas kommunikation till samiska (och ev. andra språk t.ex. finska).

Samtliga länsstyrelser upphör att existera. Om myndigheterna vill dela upp sin verksamhet geografiskt, och om de vill använda folkvalda representanter är upp till var och en myndighet att besluta. Fastighetsverket får reda ut hur länsstyrelsernas lokaler ska användas fortsättningsvis.

Samtliga kommuner upphör att existera. En ny kommunindelning görs av lantmäteriet.

  • Varje kommun ska bestå av minst 100 hushåll.
  • Varje fastighet får bara tillhöra en kommun, så att en fastighet med 99 hushåll delar kommun med en enda intill-liggande fastighet och alla fastigheter med mer än 100 hushåll bildar en 1-fastighetskommun.
  • Om avståndet mellan hushåll är mer än 25 km får en kommun bildas med färre än 100 hushåll, men aldrig mindre än 10 hushåll.
  • Som hushåll räknas en bostad där minst en svensk medborgare är folkbokförd.
  • Folkbokföring ska göras för samtliga svenska medborgare på den plats där man har sovit flest nätter det senaste året och förväntar sig sova flest nätter under nästkommande år.
  • Utländska kommuner samordnas av ambassaderna i respektive land, vilka lyder under migrationsverket.
  • Varje kommun har rätt att besluta om en egen skatt genom majoritetsbeslut där alla svenska medborgare över 18 år har rösträtt. Om en sådan skatt behöver indrivas kan det ske i samarbete med kronofogden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *