Dag 1: Diktaturen inleds.

  • Sveriges gränser stängs
  • Internationella banköverföringar blockeras
  • Internationell frakt blockeras
  • Börsen stängs
  • Samtliga lagar och statliga direktiv som stiftas från och med idag (med tillhörande äldre lagstiftning som fortfarande är aktuell) ska göras tillgängliga på svenska i första hand, därefter på engelska, tyska, och franska.

Med de omställningar samhället står inför är det viktigt att behålla så mycket stabilitet som möjligt. Förmodligen kommer det att finnas människor som bara ser de positiva förändringar som kommer, och vi vill inte ha massinvandring av människor som sedan inte har någon bostad. Vissa förändringar kommer att uppfattas som negativa, åtminstone för en del av befolkningen, och vi vill inte ha massutvandring av människor som dessutom tar med sig en del av landets ekonomi. På tal om ekonomi vill vi inte att utländska intressen försöker utnyttja eventuell osäkerhet i hur det ekonomiska läget utvecklas och manipulera valutautväxlingen; alltså måste alla överföringar av pengar som sker internationellt blockeras. Slutligen vill vi förhindra att osäkerhet skapas genom instabil aktiehandel, så att det är bäst att stänga ner börsen.

Sveriges gränser stängs. Svenska medborgare som befinner sig utomlands får möjlighet att återvända. Eftersom de inte kände till övergången till diktatur tillåts de även ta med sig tillhörigheter, inklusive valuta. Utländska medborgare tillåts resa hem, men utan andra ägodelar än de kläder de har på kroppen och utan valuta. Alternativt kan de stanna i landet i väntan på att läget ska stabiliseras. Om två månader kommer gränsen att stängas helt, även för svenska medborgare. De svenskar som då befinner sig utomlands kommer att förlora sitt medborgarskap, och eventuella tillgångar och tillhörigheter som finns kvar i Sverige kommer att fördelas som ett arv (som om de hade avlidit). Dags för utlands-svenskarna att bekänna färg och visa solidaritet med sitt hemland! Övriga svenskar får senarelägga eventuella semesterplaner i utlandet och tillåts ej utresa.

Alla överföringar av material till eller från andra länder blockeras. De båtar som fortfarande befinner sig på svenskt vatten eskorteras in till hamn där hela lasten tas iland. Därefter får båt med besättning tillåtelse att lämna hamnen med tomt fartyg, under förutsättning att varken fartyg tillhör svenskt företag eller besättning har svenskt medborgarskap. Detta inkluderar även post och liknande försändelser.

Samtliga banker beordras att blockera både ingående och utgående överföringar av valuta. Eventuella tillgångar som svenskar vill ta in i landet får tas med i kontanter vid hemresa från utlandet. Vi får utgå ifrån att övriga länder även fortsättningsvis tillåter svenskar att behålla ägor som befinner sig i deras respektive länder, men om de beslutar att dra in sådana äganderätter drabbar det i alla fall ingen fattig.

Samtliga banker sätts under övervakning av Kronofogden. Om någon bankanställd skulle besluta sig för att bryta mot direktivet och genomföra en internationell överföring trots meddelad blockad ska de som möjliggjort överföringen snarast sättas i fängsligt förvar.

För att möjliggöra en total avstängning av samtliga transportleder krävs en samordnad insats av både försvarsmakten, tullen, polisen, med flera tjänstemän. Det är omöjligt för mig att beräkna exakt hur lång tid en sådan samordning kräver; förmodligen mer än en dag. Låt oss därför förutsätta att samordningen gjorts i förväg, så att dag ett inleds med en massiv insats där Öresundsbron, flygplatser, norska och finska gränsövergångar, och hela sjöterritoriet stängs ner inom så kort tidsintervall som möjligt.

Svenska lagar och alla de direktiv som utgår från den nya administrationen går ut på svenska. Tyvärr har inte alla svenska medborgare svenska som sitt huvudsakliga språk, och det finns förmodligen internationella intressen som vill följa utvecklingen i landet. Därför ska all kommunikation från landets styrelse översättas så snart som möjligt till andra språk. Däremot finns inte möjlighet att översätta till offentlig kommunikation på alla språk som kan finnas i världen. Därför översätts bara till de stora världsspråken som ligger närmast Sverige geografiskt; engelska, tyska, och franska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *